Algemene Voorwaarden - Little Sleepers


Little SleepersAlgemene Voorwaarden

Op deze pagina wordt uitgelegd wat de algemene voorwaarden zijn van Little Sleepers. Laatste update: 6 mei 2021.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Little Sleepers: de eenmanszaak Little Sleepers, statutair gevestigd te Harmelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81635737.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Little Sleepers een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Little Sleepers voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als slaapcoach online en offline coachen van particulieren en ondernemers met betrekking tot de slaapgewoontes van diens kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar door middel van coaching trajecten, e-books, masterclasses, webinars en voedingsadviezen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Little Sleepers en klant krachtens welke Little Sleepers de dienst zal uitvoeren.
1.6. Particuliere klant: de natuurlijke persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Little Sleepers.
1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Little Sleepers worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.12. Website: www.littlesleepers.nl.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van [JE NAAM]. (“wij”, “we”, “onze”, “ons”) en op alle adviezen, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.
2.2 De informatie en diensten die door Little Sleepers worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld als algemeen educatief hulpmiddel en zijn geen medisch of gezondheidsadvies voor een individueel probleem, noch een vervanging voor medisch of ander professioneel advies en diensten van een gekwalificeerde zorgverlener die bekend is met uw medische geschiedenis. Verstrekte informatie en diensten zijn niet bedoeld voor medische diagnose of behandeling; voor elke medische behandeling of diagnose moet professioneel gezondheidsadvies worden ingewonnen.
2.3 U stemt ermee in om elke medische aandoening die uw kind heeft, kenbaar te maken.
2.4 U stemt ermee in om te allen tijde veilige slaapmethoden toe te passen die in overeenstemming zijn met de huidige SIDS-aanbevelingen.
2.5 Informatie en diensten worden te goeder trouw verstrekt en als zodanig kan het team van Little Sleepers niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verkeerde informatie over die informatie of dienst.
2.6 De verstrekte informatie en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor de genoemde ontvanger van de dienst en mogen niet worden gedeeld met andere partijen of personen.
2.7 Alle intellectuele eigendom van Little Sleepers worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele  eigendomsrechten of eigendomsrechten.
2.8 De adviezen bevatten aanbevolen wijzigingen om de slaap van uw kind te verbeteren. Het is uw beslissing of u deze veranderingen doorvoert in de slaap- of eetgewoonten van uw kind. Een consistente en volledige aanpak geeft de grootste verbetering in de slaap van uw kind.
2.9 Alle rechten op deze website behoren toe aan Little Sleepers aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door de rechthebbenden.

ARIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 De informatie wordt versterkt wordt verstrekt nadat de betaling is ontvangen.
3.2 Annuleringen van diensten kunnen tot 48 uur voor de geplande startdatum worden gemaakt. U heeft dan recht op 100% restitutie. Het terugstorten van deze restitutie kan tot 10 werkdagen duren.
3.3 Er zal op geen enkele manier restitutie plaatsvinden zodra er eenmaal advies is gegeven, danwel via een telefonisch consult of coachingstraject.
3.4 E-books kunnen niet worden geretourneerd en er wordt geen geld terug gegeven.
3.5 Door het bedrag te betalen, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Little Sleepers.
3.6 Alle prijzen op deze website zijn inclusief 9% btw (e-books) of 21% btw (diensten), tenzij expliciet anders vermeld.

ARTIKEL 4. INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De informatie op deze website, in onzee-books, in onze (telefonische) consulten en op onze social media kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te helpen op het gebied van het slaapgedrag van je kind. Hoewel onderbouwd, onderzocht, getest en bewezen is de informatie altijd vrijblijvend en vervangt het nooit een bezoek aan de dokter.
4.2 Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.
4.3 Wanneer wij het interessant achten, delen we op deze website links naar externe websites. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

ARTIKEL 5. TOEPASSELIJK RECHT

5.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Little Sleepers en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Little Sleepers alleen bindend indien en voor zover deze door Little Sleepers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5.3. Indien Little Sleepers op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
5.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
5.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Little Sleepers hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
5.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Little Sleepers partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
5.7. De klant en Little Sleepers zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
5.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Little Sleepers en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.